2. Jongjong Anjaha Mardalan Sandiri

Dob mulak ahu hun rumah sakit, lape ongga ahu hundul sandiri hun podomanku. Anjaha anggo sihol ahu mosor hun podomanku, ipanaik sidea ma hu kursi roda.
Tapi bani ari Selasa, 21 September ai, lang hubotoh gogoh na hunja ai. Pagi-pagi sanggah na roh anakku si Christianus, ibotoh gatni i kamar muka ahu modom, itingkir ma hun jandela. Anjaha ihatahon ma : “Bapa, bahen hita ma bukumu ai tene! Domma hubahen ijon baganni”, nini, Mintor spontan hubalosi “aha ambia Anjaha mintor marhusor ahu, anjaha jongjong.

Mangidah ai, mintor marlintun ma ia pakon inang hu lobei taho manogu ahu. Tapi ningku, “paturut nasiam, domma boi ahu mardalan”. Anjaha torus hudalani hu kamar tamu (isiamun ni kamar tidur), anjaha hupahundul.

Idapotkon sidea ma homa au hundul. Ipatuduh anjaha ibasahon ma hubangku baganni. Lanjar ipangindo ma hubangku pasal riwayat hidup ampa parhorjaanku. Lang hubotoh atap gogoh ni aha na roh ai hubangku. Torang haganupan hudingat mulai humbani partubuhku, hadakdanakonku, parsikolahonku, parhorjaanku ronsi naborhat ahu hu Rumah Sakit Balimbingan. Hupatugah ma haganup jojor anjaha icatatini aima songon na bani buku on. Lang pitah pardingatku torang, tapi parsahapku pe lambin torang. Pangahapku pe sehat anjaha sonang tumang. Anjaha piga-piga na lang hudingati iurupi inang ma ahu mandingati. Anjaha torus ma ahu marsahap patugahkon barita pasal goluhku humbani pukul 08.30 ronsi 15.30. Mangan pe ahu i kamar tamu ma sambil patugahkon haganupan songon na husobut bani buku on.

Piga-piga hali ihatahon sidea do mamin ase istirahat ma ahu lobei. Ulang lojatu ahu. Tapi huahapkon otik pe lang loja ahu. Sidea do gatni loja. Halani ai dob pukul 15.30, anjaha secara garis besarni domma homa hupatugah haganup, gabe ihatahon si Christianus ma: ”On ma lobei hususun Bapa. Anjaha dingati ham ma lobei use haganup. Saminggu nari dob hususun, hutaruhkon pe drafni hujon ase ipareksa hita, anjaha itambahi ham na ija na porlu sitambahan, pakon na legan”.
Dob martonggo hanami, istirahat ma ahu, anjaha mulak ma sidea pakon parumaen.

Humbani haganup nahusobut i atas in, longang do ahu pasal diringku panorang ai. Sidea pe longang tumang do. Halani ai, ahu pe lang tangkas huhotoh, atap “untuk on ma ase itunda Naibata parmateihu marhitei na ipamalum anjaha ipagoluh Jesus use. Aima ase boi hupatugah anjaha isuratkon haganupan pambahenan ni Naibata hubangku”.

Pag ahu manobut sonai, halani mamungkah hunjai nari lambin sehat tumang ma ahu. Hu kamar mandi, boi ma ahu sandiri. Mangan pe hu meja makan ma. Pardingatku lambin torang anjaha torang sonai age parsahapku. Anjaha dob husobuti haganupan on, hampung tumang ma huahap.

Saminggu dob in, aima tanggal 28 September 2004, roh ma tongon si Christianus. Iboan ma draf in. Ibasahon ma hubangku pakon inang, domu hubani na dob hnpatugah hubani saminggu na salpu. Anjaha hulengkapi ma use sagala na porlu ope sipamasukon. Sipata meIaIui telephon roh do si Christianus manungkunhon na ija na hurang tangkas. Sonai ma ganup minggu, anjaha bani ari Selasa 12 Oktober domma hampir rampung gabe sada buku. Tading koreksi redaksional, kalimat ampa piga-piga na porlu siIengkaponku mando, nini. Sambil koreksi, isuruh ma use ibasahon lobei hubangku, lengkap humbani mungkahni. Tanggal 19 Oktober, ibere ma use hubangku aima na dob hulengkapi ase hutangar use haganup marhitei na ibasahon inang ampa pahompungku. Anjaha itongoskon ma homa hubani piga-piga anakku ase ikoreksi anjaha ipadear/ilengkapi sagala na porlu sipadearon/si lengkapon. Janah bani tanggal 23 Oktober, ase haganup ma mamboan naskah in dob ibasa ampa ikoreksi bei.

3. Martumpu Ganup Ginomparhu