Penterjemahan Padan Na Basaia (PL)

Bibel: Hata ni Naibata na Ipadas Bani Jolma na Marbeda-beda 

Paima marlajar ahu hu Jerman, huagan do lang pala rumit tumang horja penterjemahan on. Tarlobih anggo hubotoh ma bahasa aslini (Ibrani), adong ma perbandingan, halani ai lang pala sai mahol be – nini uhurhu.Tapi na tarjadi sabalikni do. Dob hubotoh bahasa Ibrani, lambim buei janah berkembang ma pambotoh, lambin buei ni ma homa hamaholon bahkan hotob gabe masalah na jumpah.

Dob hupungkah huhorjahon humbani 1 Musa 1, ayat 1 nari, lang otik masalah na mahol tumang pecahkonon. Deba dob bagas na uhal termasuk marhitei perbandingan-perbandingan bani terjemahan na legan sonai komentar/tafsiran, bani piga-piga ayat ianan jumpah ma perbedaan-perbedaan. Sipata perbedaan ai lang pitah bani terjemahan istilah. Tapi sai dong do age perbedaan jumlah ayat, bindu, sonai judul ni sada-sada perikope.

Age pe adong Bibel bahasa Ibrani sebagai bahasa aslini nini hita, tapi bani Bibel bahasa Ibrani ai sandiri lang otik jumpah perbedaan marhitei catatan-catatan itoruhni. Hal on pe lang sekedar istilah tumang. Tapi istilah hata na ipakei pe marbeda manurut sumberni. Domu do ai halani naskah na bani Bibel in lang berupa sada buku na bulat hinan songon na adong banta.
Lang homa na isuratkon Naibata dob ai iberehon bani sada halak. Tapi Hata ni Naibata (Firman) na ipadas bani jolma ibagas panorang na marbeda-beda, anjaha na isuratkon jolma ibagas situasi na marbeda-beda. Bahkan deba dob piga-piga abad kemudian ope.

Sumber atap na manuratkon pe lang pitah sahalak ampa bani sada inganan tumang. Hansa imanni dos aima dompak Naibata Jahowa. Tapi cara ni sidea memahami ampa manjalo ai deba domma marbeda domu bani halakni, jamanni sonai latar belakang ni bei.

Domu hubani kenyataan in ma lambin bagas huarusi ampa huhaporsayai bahasa Buku na sedang huhorjahon penterjemahanni, sintong-sintong Hata ni Naibata. Lang hata atap barita na humbani jolma. Hansa jolma manuratkon bani jaman tertentu, sonai menterjemahkon bani jaman tertentu hubagas bahasa na ipahamini.

Halani ai lang pala longang be ahu anggo dong perbedaan in. Justru ijai ma homa huarusi, ibagas perbedaan ai ma habayakon ni Naibata ai taridah lanjar hagalekon ni jolma na manuliskon ampa menterjemahkon ai tangkas selaku tinompa. 

Domu hujin ma ase bani hal tertentu lang pitah terjemahan antara sada bangsa atap suku hubani bangsa/suku na legan imungkinhon marbeda. Justru terjemahan ni sada suku/bahasa, budaya tumang pe boi marbeda-beda. On ma na isobut versi. Contoh, Bibel Bahasa Inggris : dong 4 versi na iakui, age pe sada hunjai isobut Revised Standard Version (RSV).
Ibagas haganupan in, tarpuji ma Naibata na mambere Hata ni in banta, anjaha boi ituliskon ampa iterjemahkon jolma domu hubani bahasani bei.

Halani ai, lanjar ijon ma hupindohon, ibagas na mambasa Bibel, ulang namin pitah ibagas sada bahasa tumang ibasa atap iparlajari hita. Hansa usahahon hita ma mambasa terjemahan na lobih dohor hubani bahasa asli atap sumber utamani ampa mambandingkon hubani pigapiga komentar atap tafsiran.

On pe ningon pahamonta bahasa tafsiran in pe lang sesuatu na pasti botul. Pitah Hata in do hansa na sintong.

>> Ketekunan Ibagas Iman, Lang Sungkup Pengetahuan Kosakata