3. 24 November 2004 Iboan Bapa hu RS Horas Insani >>

1. Parnaboritonni

Ari Senen 22 Nopember, adong na didah penurunan kesehatan ni bapa. Tapi isungkun hanami, ihatahon lang mahua, domma hupangan tambar, nini. Ari Selasa roh use hanami janah keadaanni tong songon keadaanni ari Senen. Dob marbuali, na hatahon ma ase hu rumah sakit, tapi nini lang mahua. Janah malum mando ai, nini. Hansa ipodoman mando use ia.

Ari Rabu, 24 Nopember sogod, agak lemah keadaanni. Gonjong boltokni. Ielek-elek na si adek, lae, bote ma ase borhat martambar hu rumah sakit, tapi lang ra ia. Isuruh ma ase Dr. Ronald Saragih gelah. Dob ipareksa Dr. Ronald, ihatahon ma ase hu rumah sakit gelah. Tapi ibalosi, lang pala. “Tambar gelah iboli, malum ma au”, nini tong. Halani ai ibere ma resep. Sekitar pukul 12.00 das ma hanami. Anjaha lape sompat iboli resep ai. Idarat ope hanami mintor ijumpahkon inang, ase ielek hanami hu rumah sakit. Halani ai dob masuk hanami hu rumah, ididah hanami keadaanni. Lanjar huhatahon ase hu rumah sakit gelah, mintor ihatahon : “eta ma ambia”, nini. Hansa ipindohon ase i Rumah Sakit Umum.

Halani ai paima borhat, na telephon ma kaha Magda Saragih (Ka Perawatan i Kamar Utama Rumah Sakit Umum), anggo boi ase iparsiapkon kamar untuk bapa, sonai manghubungi dokter. Lang piga dokah, roh ma homa balos, anggo kamar domma beres. Hansa dokter na sosok domu bani naborit ni bapa, lagi kaluar. Halani ai, untuk pertolongan na cepat, ra lang jumpah hita holi.

Domu hubani keadaan in na telephone ma use dr. Ronald Saragih mangkonsultasihon sonaha dalan ase podas dapot perawatan bapa on. Dos riah ia ma manghubungi dr. Krisman Girsang, dokter ni bapa on sadokahni on. Hansa hu Rumah Sakit Horas Insani ma iboan. Halani lang masuk be ia hu Rumah Sakit Umum. Dob dong jalan kaluar na sonai ai, pukul 12.30 iboan hanami ma bapa on hu Rumah Sakit Horas Insani. Anjaha boi do marsahapi, hansa boltokni gonjong. Halani ai ma ase sanggah na borhat pe hu rumah sakit, isobut inang do: “sehat da bapa, horja ni anakta i Tangerang ari Sabtu”, nini. Anjaha ibalosi do: “Lang pe”, nini.

2. Irawat I Rumah Sakit Horas Insani.
I ruang Unit Gawat Darurat. Sekitar pukul 12.45 das ma hanami i Rumah Sakit Horas Insani, langsung hu kamar UGD. Anjaha mintor jenges do itangani sidea. Mintor ihubungi sidea do homa dr. Krisman Girsang, anjaha lang piga dokah, das ma homa dokter in i UGD lanjar ipareksa ma bapa on. Dob salpu ipareksa, mintor iboan hanami ma hu ruangan 304, ianan ni bulan September na salpu.

Kamis, 25 Nopember: Parmisi Boru/Helani hu Jakarta
Age hun ruang UGD sonai dob das i ruang 304, sadar do torus bapa on. Boi do dear marbual. Hansa boltokni na gonjong ai lape normal tumang. Tapi domma adong moru halani bah na iinum ampa na ipanganni pe domma buei ibuang melalui selang. Halani ai, songon na berangsur lambin sehat ni do idahon. Sonai ma keadaan ni age ronsi ari Kamis, 25 Nopember 2004.

Sadalan hubani keadaan in ma ase sanggah roh pe Hela/Boru ni aima Lae P.H. Simare-mare parmisi hu Jakarta, ase sidea utusan mandihuti pamasu-masuon in, dear do marsahapi ampa ipaborhat. Ai do mambahen pos uhur ni sidea borhat ari Kamis ai hu Jakarta. Sonai ma keadaan ni ronsi an Jumat pagi.

Jumat, 26 Nopember: Ipangindo Mulak hu Rumah
Ari Jumat, 26 Nopember pagi, songon na manurun kesehatan ni anjaha ra sesak. Tapi lang pala sai dokah-dokah. Hansa ihatahon hubani inang ase mulak ma namin hu rumah. Tapi roh nini inang, ulang, ijon ma ase martambar, ase malum. Siang pe sesak use. Dab martonggo hanami, dear use boi marbuali. Lanjar ihatahon inang use: “sehat da bapa, patar pamasu-masuonni pahompunta i Tangerang. Ulang targanggu anakta ai”, nini. Dear ibalosi : “Lang pe”, nini.
Sekitar pukul 16, sesak use. Dob ai dear use. Mandoding ma ia Haleluya No.235 (Na Mungkab do Surga) piga-piga ayat, janah iihutkon inang ampa niombahni. Sonai Haleluya No.311, 355 ase idodingkon niombahni. Anjaha ipareksa perawat, dear do tensini. Mamungkah hunjai sipata-sipata lang be sadar bapa on. Anjaha bodarini pe sompat do sesak use.

Sabtul 27 Nopember: Lambin Gati/Dokah-dokah ni Sesak
Mamungkah bodari Jumat, lambin gatini ma bapa on sesak janah panorang ni pe lambin dokah-dokah. Sipata ra ma ronsi 5-10 minit. Hansa dob sonai, martonggo, mulak use dear. Ari Sabtu tanggal 27, lambin gati ni ma na sonai ai. Tapi na tang parah ni aima sekitar pukul 17.00. Hampir do 20 menit. Anjaha parhosahni pe sahali-sahali mando. Tapi dob martonggo, mandoding, tenang use. Boi ma ibuka panonggorni, inonoi hanami haganup. Anjaha dob itensi, dear do ope tensini.

Sekitar pukul 19.00, tudu inang pakon adeknami Ambrosius (Pa’ Yuyuk) hansa ijai. Hanami hu luar tongkin. Halani parah ni iagan inang ma gan ijai mardalan bapa on. Tangis ma ia manelepon. Tapi dob martonggo sidea mangondoskon, dear use.

Domu hubani keadaan in, i Rumah Sakit ma hanami na i Pematangsiantar sekitarni haganup. Mamungkah sore pukul 19.00 mangidah keadaan ni bapa on, domma pasrah haganup mangondoskon hubani Naibata. Anjaha iahapkon hanami do, ganupan in pitah halani dear layak ni Naibata tumang do mangidah hanami sonai bapa on. Halani aha na ipindohon hanami hubani Naibata aima marpardomuan hubani pamasu-masuon ni pahompuni i Tangerang, ibalosi do. Sonai age hubani bapa on, lanjar ieakkon do. Janah terbukti do ai, halani pamasu-masuon anjaha resepsi do horja ai, pukul 17.00 lang intini horja be ai. Anjaha bapa on pe dear ope das bani panorang ai. Sekitar pukul 21.30, iulakkon use sesak, anjaha lobih parah ampa dokah. Ganup ma hanami pasrah martonggo mangondoskon hubani Naibata. Lang tarparsahapkon be. Sonai do homa pukul 23.30. Dob ai ari Minggu, 28 Nopember, pukul 02.30. Tapi dob ai tenang ma ronsi siang ari.

4. 28 Nopember 2004 – Mulak Hubani Bapa na Isurga >>