Bab VI. 1947-50: Hun Pangungsian i Pak Pak Gabe Guru i Saribu Dolog

Air terjun Sipiso-piso. I huluan atap buttu ni on ma huta Pangambatan, anjaha i latar belakang Gunung Sibuaton(?)

1. Mangungsi hu Pak Pak, Naibata Paluahkon Ampa Manogu Nogu

Mangungsi hu Pana na Bolag, Boritan Inang

Songon na dob isobut bani bagian sebelumni, marimbang na so ipinggir dalan banggal huta Pangambatan, songon na lobih do perhatian ampa pentingni dompak huta on ase huta na legan. Hal on tarjadi do age bani penjajahan Bolanda, Jepang sonai bani Agresi Bolanda tahun 1947.

Bani bulan Oktober 1947, masuk ma Bolanda hu Pangambatan. Halani biar ampa doras ni ancaman ni tentera Bolanda in, gabe mangungsi ma haganup hu Paya na Bolag. Tapi hanami lang tarbahen dihut halani panorang ai boritan inangnami. Lang boi mardalan. Gabe tading ma pitah hanami i huta. Pitah marondos hubani Tuhan in mando hanami. Hansa age sonai, halani holong ni par Pangambatan, lang hape ilupahon hanami. Roh do sidea marponop-ponop manunsang hanami.

Age pe domma lintun hu Paya na Bolag haganup, tapi iayak tentera Bolanda ope hujai. Ijai ma hona tembak bapa Jalias Munthe (orangtua ni Pdt. Dr. A. Munthe, MTh) Pangulu i Aek Hotang/ Pemimpin Laskar Rakyat sonai bapa Jadeak Munthe.

Mangungsi hu Dolog Sibuaton, Naibata Pamalumhon

Mangidah na dob matei itembak bapa Jalias Munthe ampa Jadeak Munthe, lambin biar ni ma hanami haganupan. Dob isuankon hanami haduasi bapa in, borhat ma haganupan mangungsi dompak dolog Sibuaton. Roh ma piga-piga bapa hu rumah mangurupi inangnami ampa mamboan dakdanak na dua na etek etek in ope, Marhaposan (3) pakon Agustin (1).

Itogu togu hanami ma inang. Halani dompak dolog Sibuaton do ganup tujuan ni parhuta ai, iihut-ihut hanami ma sidea nanget-nanget hun pudi.

Tapi atap sonaha ai, marhitei holong ni Tuhan hansa hubotoh, mintor lambin sehat ni ma inangnami. Boi ma ia mardalan sandiri. Halani ai boi ma, lambin podas hanami mardalan. Ilopusi hanami ma Pansur Batu janah torus tangkog. Anjaha tongah rian das ma hanami i lereng ni dolog Sibuatan. Ijai ma hanami marborngin.

Halani lang sadiha sompat boras na boban, pitah sungkup lompahon bani dakdanak hansa, sejenis bulung-bulung ni hayu ma ilompah hanami buei, pabosur boltok.

Patami girah sogod, borhat ma use hanami manakkogi dolog Sibuatan laho mandipar hu Pakpak, aima dalanon satongah ari hu atas, anjaha satongah ari nari tuad hu toruh. Halani inangnarni pe sehat ma, boi ma ia mangornbah anaknarni sikahanan, anjaii’a ahu mangombah sinomor dua. Hansa nanget nanget ope boi mardalan. Domu hujin, ipapos hanami ma uhumi piga piga bapa na torus mangkasomani hanami, age ipalobei sidea mangayaki hasoman na dob parlobei in.

Umumni anggo sidea domma somal mandalani dolog on. Halani ai marayak tongah rian domma das sidea i dolog. Dob ai manuad manlopusi lombang dompak Sibabi. Tapi halani nanget-nanget do hanami mardalan anjaha manangkog homa, marayak guling ari ope hanami ase das i dolog. Anjaha halani dakdanak domma loheian, ijai ma hanami marsaran tongkin mambere sidea mangan. Sanggah na marsaran ai, ididah hanami ma ijin piga piga demban mangkasolot bani hayu. Gatni humbani hasoman na parlobei ai, dob das sidea ijai, adong ope piga piga na porsaya anjaha manurduki demban hubani pangian ni dolog ai.

Suruhan ni Naibata” Roh Patuduh Dalan >>