2. Irawat i RS Horas Insani

lape normal tumang. Tapi domma adong mom halani bah na iinum ampa na ipanganni pe domma buei ibuang melalui selang. Halani ai, songon na •berangsur lambin sehat ni do idahon. Sonai ma keadaan ni age ronsi an Kamis, 25 Nopember 2004.
b) Sadalan hubani keadaan in ma ase sanggah roh pe Hela/Boru ni alma Lae P.H. Simare-mare parmisi hu Jakarta, ase sidea utusan mandihuti pamasu-rnasuon in, dear do marsahapi ampa ipaborhat. Ai do mambahen pos uhur ni sidea borhat an Kamis ai hu Jakarta. Sonai ma keadaan ni ronsi an Jumat pagi.
3. Jumat, 26 Nopember : Ipangindo Mulak hu Rumah
An Jumat, 26 Nopember pagi, songon na manurun kesehatan ni anjaha ra sesak. Tapi lang pala sal dokah-dokah. Hansa ihatahon hubani inang ase rnulak ma namin hu rumah. Tapi roh nini inang, ulang, ijon ma ase martambar, ase malum. Siang pe sesak use. Dab martonggo hanami, dear use boi marbuali. Lanjar ihatahon inang use : sehat da bapa, patar pamasu-masuonni pahompunta i Tangerang. Ulang targanggu anakta ai, nini. Dear ibalosi : !mg pe, nini. 5ekitar pukul 16, sesak use. Dob ai dear use. Mandoding ma ia Haleluya No.235 (Na Mungkab do Surga) piga-piga ayat, janah iihutkon inang ampa niombahni. Sonai Haleluya No.311, 355 ase idodingkon niombahni. Anjaha ipareksa perawat, dear do tensini. Mamungkah hunjai sipata-sipata lang be sadar bapa on. Anjaha bodarini pe sompat do sesak use.
4. Sabtul 27 Nopember : Limbin Gati/Dokah-dokah ni Sesak
a) Mamungkah bodari Jumat, lambin gati ni ma bapa on sesak janah panorang ni pe lambin dokah-dokah. Sipata ra ma ronsi 5— 10 minit. Hansa dob sonai, martonggo, mulak use dear. An Sabtu tanggal 27, lambin gati ni ma na sonai ai. Tapi na tang parah ni aima sekitar pukul 17.00. Hampir do 20 menit. Anjaha parhosahni pe sahali-sahali mando. Tapi dob mar-tonggo, mandoding, tenang use. Boi ma ibuka panonggor ni, inonoi hanami haganup. Anjaha dob itensi, dear do ope tensini.
123

b) Sekitar pukul 19.00, tudu inang pakon adeknami bapak si Yuyuk hansa ijai. Hanami hu luar tongkin. Halani parah ni iagan inang ma gan ijai mardalan bapa on. Tangis ma ia manelepon. Tapi dob martonggo sidea mangondoskon, dear use. c) Dornu hubani keadaan in, i Rumah Sakit ma hanami na i Pematangsiantar sekitar ni haganup. Mamungkah sore pukul 19.00 nrtangidah keadaan ni bapa on, domma pasrah haganup mangondoskon hubani Naibata. Anjaha iahapkon hanami do, ganupan in pitah halani dear layak ni Naibata turnang do mangidah hanami sonai bapa on. Halani aha na ipindohon hanarni hubani Naibata aima marpardomuan hubani pamasu-masuon ni pahompuni i Tangerang, ibalosi do. Sonai age hubani bapa on, lanjar ieakkon do. Janah terbukti do ai, halani adat Bali do horja ai, pukul 17.00 lang intini horj a be ai. Anjaha bapa on pe manggoluh ope das bani panorang ai. Sekitar pukul 21.30, iulakkon use sesak, anjaha lobih parah ampa dokah. Ganup ma hanami pasrah martonggo mangondoskon hubani Naibata. Lang tarparsahapkon be. Sonai do homa pukul 23.30. Dob ai an Minggu, 28 Nopember, pukul 02.30, lobih 30 minit. Tapi dob ai tenang ma ronsi siang an.